Ladislav Dufek

Ladislav Dufek
  • Velitel jednotky
  • Nositel DT, MŘP